Afdrukken

Info uit de MR 4 oktober 2016

Op 27 september is de eerste vergadering van dit schooljaar geweest. We gaan dit jaar aan de slag met twee oudervertegenwoordigers: Mariëtte Smaling, moeder van Nick en Luca en Daphne Postel, moeder van Liv en Ziva.

Daphne neemt de voorzittershamer over van Hans de Lange. Ook zijn er twee personeelsvertegenwoordigers: Ina van Wensen en Peter Haerkens. René van Steen blijft onze vertegenwoordiger in de GMR. In deze vergadering is het jaarverslag besproken waarin de school zich verantwoordt naar het bevoegd gezag. We hebben allerlei activiteiten besproken waarmee verschillende groepjes in de school bezig zijn, zoals meer aandacht voor bewegen, aanpassing van het schoolplein, het er aantrekkelijk uit laten zien van de ramen en bloembakken.

Passend onderwijs is een terugkerend onderwerp in onze vergaderingen.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

Wilt u een keer meeluisteren dan kunt u terecht op 15 november, 12 januari, 21 februari, 4 april en/of 8 juni

Afdrukken

Info vanuit de MR 16 juni 2016

Vergadering MR van de Rembrandtschool van 16 juni 2016

 de MR voor de laatste keer dit schooljaar vergaderd.

In deze vergadering is gesproken over de gevolgen van het “passend onderwijs” in de praktijk. Voor leerlingen die dit nodig hebben kunnen in overleg met diverse instanties regelingen getroffen worden om te zorgen dat deze leerlingen op een zo goed mogelijke manier regulier onderwijs kunnen volgen.

De eerste ervaringen zijn in de vorige vergadering van de MR besproken. In praktijk blijkt dat er nog wat zaken spelen rondom het “passend onderwijs” waar nog geen oplossing voor is of waar het gemaakte beleid niet in voorziet (o.a. wat wanneer er niet voldoende ondersteuning is, of wat zijn de gevolgen voor de overige leerlingen?)

Op verzoek van de MR van de Rembrandtschool is dit onderwerp ook op de agenda van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) gezet. Binnen de GMR is hier over gesproken, de afspraak is gemaakt dat er eerst op de individuele scholen wordt gekeken wat de ervaringen op de scholen zijn.

Indien uit dit onderzoek blijkt dat het op meerdere scholen voorkomt, kan de GMR namens alle scholen van de Stichting Christelijk Onderwijs (SCO) Delft actie ondernemen.

Met het einde van het schooljaar zullen ook een aantal leden de MR gaan verlaten :

- Charlotte Stevels - Van der Vlist (namens ouderpersoneelsgeleding, einde termijn)

- Hans de Lange (namens oudergeleding, einde termijn)

- René van Steen (namens oudergeleding, einde termijn)

Afdrukken

Info uit de MR 27 oktober 2015

Dinsdag 27 oktober heeft de MR voor de eerste keer dit schooljaar vergaderd. In de vergadering zijn de eerste indrukken van de start van het schooljaar besproken, vanuit zowel de ouders (en leerlingen) als de leerkrachten was het na een heerlijke vakantie weer even opstarten maar heeft iedereen een positief gevoel over de start van dit schooljaar.

Yvonne heeft het schoolplan 2015-2019 afgerond. In dit schoolplan is onder andere beschreven wat de missie, visie en uitgangspunten zijn van de Rembrandtschool. In het schoolplan wordt dieper ingegaan op toekomstige ontwikkelingen, het te volgen beleid maar ook het afleggen van verantwoording over de kwaliteit van het onderwijs. Iedereen die interesse heeft in dit schoolplan kan het plan inzien op school.

De Rembrandtschool werkt samen met scholen uit het Westland en de Pabo InHolland in zogenaamde Professionele Leergemeenschappen (PLG). Het doel is om een betere afstemming te krijgen van wat nieuwe leerkrachten leren en hoe dat in de praktijk op de stagescholen uitgevoerd wordt.

Eén van de werkgroepen betreft o.a. het (cyber)pesten op scholen. Namens deze werkgroep zal door één van de studenten op de Rembrandtschool (meester Jordy) een onderzoek worden gedaan naar (cyber)pesten, de protocollen om (cyber)pesten tegen te gaan en aanbevelingen te doen om het beleid waar nodig verder aan te scherpen.

Speerpunt op de onderwijsagenda is het thema Wetenschap en Technologie. Ook op de Rembrandtschool is hier aandacht voor. Anders dan de naam doet vermoeden is dit niet alleen de technologie van “tandwielen, radartjes en elektriciteit”, maar ook het anders leren denken over problemen.

Doel is om kinderen bewust te maken hoe je opdrachten onderzoekend en ontdekkend aan kan pakken. Dit geldt voor alle vakgebieden. In de klassen zal hier aandacht aan besteed worden o.a. in de vorm van een mini-project.

Tot slot is er gesproken over Parnassys. Het ouderportaal, waarmee ouders zelf kunnen inloggen en inzicht krijgen in het leerlingvolgsysteem. Naar verwachting zal het ouderportaal  eind november beschikbaar zijn.

Nog niet alle ouders hebben een mailadres opgegeven, daar is nu het wachten op. In aanvang zal er nog beperkte informatie beschikbaar zijn, de komende jaren zal hier steeds meer informatie beschikbaar zijn. 

 

Afdrukken

Medezeggenschapsraad

De MR

De taken en bevoegdheden van de Medezeggenschapsraad (MR) zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs. De MR bestaat uit een oudergeleding (3 ouders) en een personeelsgeleding (3 personeelsleden).

De verslaglegging treft u onder dit artikel. U dient hiervoor wel ingelogd te zijn!

De MR vergadert ongeveer eens per 8 weken. De vergaderingen zijn openbaar, dus alle ouders en personeelsleden zijn welkom. De directeur kan als adviseur uitgenodigd worden bij MR-vergaderingen.

Veel beslissingen die door het bestuur en door de schoolleiding genomen worden, zijn van belang voor het personeel en de leerlingen van onze school. Het is de taak van de MR om met het bestuur en de directeur van de school mee te denken, te adviseren en mee te beslissen over wat de school aangaat.

Afhankelijk van het onderwerp heeft alleen de ouder- of personeelsgeleding zeggenschap. Bij veel onderwerpen hebben beide geledingen advies- of instemmingsrecht.

Een paar voorbeelden van zaken die worden voorgelegd aan de MR:
• Onderwijskundige doelstellingen van de school
• Activiteitenplan (wat er het komende schooljaar gedaan gaat worden)
• Arbeidstijden en taakverdeling personeel
• Sollicitaties nieuwe leerkrachten
• Nieuwbouw/verbouw/onderhoud schoolgebouw
• Vaststelling en besteding ouderbijdrage
• Schoolgids
• Schoolplan
• Beleid met betrekking tot ondersteunende activiteiten van ouders
• Regels met betrekking tot beleid omtrent welzijn en gezondheid van leerkrachten en leerlingen.

Wilt u in contact komen? Klik op de naam en stuur een mail.

De commissie bestaat uit de volgende leden;

 

Oudervertegenwoordigers
         
Annette Dorp Hans de Lange

Sandra Vedder

René van Steen Ahmed Nia
Voorzitter Secretaris      
         

 

Personeelsvertegenwoordigers
         
 
Peter Haerkens Elles Bosboom

Charlotte v.d Vlist

  Marianne Wijshake
        Adviserend
         

.